PRIVCACYBELEID DEN BRAVE CONSULTANCY

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Den Brave Consultancy verwerkt van haar cursisten.

Indien je lid wordt van Den Brave Consultancy vanwege een training of om een andere reden persoonsgegevens aan Den Brave Consultancyverstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Den Brave Consultancy gevestigd, Muidenkade 143, 3826CA te Amersfoort. KVK nr. 69145415
De functionaris belast met informatiebeheet/administratie is bereikbaar via info@denbrave.com

2. Welke gegevens verwerkt Den Brave Consultancy en voor welk doel?
2.1       In het kader van jouw aanmelding worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
d) overige persoonskenmerken zoals bron en tolktaal en WBTV nummer in geval van tolken/vertalers.
2.2        Den Brave Consultancy verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:: administratie ten behoeve van betaling, marketing en het produceren van eventuele PE certificaten.
a)         je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor aan- en afmelden tbv certificeringen, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b)         je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van    uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Den Brave Consultancy
c)          je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van cursussen, trainingen en/of afgenomen diensten af te wikkelen.
2.3       Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Den Brave Consultancy en je te informeren over de ontwikkelingen van Den Brave Consultancy.

E-mail berichtgeving
Den Brave Consultancy gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het aanbod in trainingen van Den Brave Consultancy. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen
Den Brave Consultancy verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschappen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1    Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Den Brave Consultancy passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1    Via de administratie van Den Brave Consultancy kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Den Brave Consultancy zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2    Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de administratie.

5.3    Indien je klachten hebt over de wijze waarop Den Brave Consultancy je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming zijnde de administratie.

5.4    Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie: info@denbrave.com

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.